pomoc prawna

Pomagamy:

  • pomoc prawna w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego
  • przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji
  • skarga na czynności komornika
  • reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika
  • wnioski, skargi, odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o uznanie decyzji za niezgodną z prawem
  • reprezentowanie strony w postępowaniu przed organem
  • przygotowanie skargi do Sądu Administracyjnego
  • przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych, administracyjnych w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika

Restrukturyzacja

Osobom fizycznym , podmiotom gospodarczym, zmagającym się z problemem płynności finansowej zapewniamy obsługę prawną do przeprowadzenia restrukturyzacji polubownej, finansowania przedsiębiorstwa.

Zapewniamy obsługę prawną nad procesem restrukturyzacji, negocjacji z wierzycielami.
Działania prawne polegają na ustaleniu możliwości finansowych klienta , opracowania realnego planu finansowego, propozycji planu spłaty wobec wierzycieli.

Zapewniamy wsparcie prawne dla firm na każdym etapie zmian, opracowania oraz wdrożenia planu restrukturyzacji finansowej, z ciągłością prowadzenia działalności w trakcie zmian.

Wszelkie podjęte działania mają na celu uzyskanie płynności finansowej.

Kompleksowa obsługa prawno - finansowa
dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.


Mssignum&Crescit